Menu

Algemene Voorwaarden


1. Definities

1.
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Visueel Webdesign wordt gesloten.
2.
Website : een samenhangend geheel van digitale internetpagina's inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts, databases en andere media.
3.
Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van Visueel Webdesign.

2. Toepasselijkheid

1.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Visueel Webdesign gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door Visueel Webdesign verrichtte handelingen.
2.
Door ondertekening van een overeenkomst met Visueel Webdesign verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Visueel Webdesign en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
3.
Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Visueel Webdesign opgenomen wordt.

3. Aanbieding & Acceptatie

1.
Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Visueel Webdesign gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door Visueel Webdesign schriftelijk of per e-mail anders is vermeld.
2.
Offertes en prijsopgave door Visueel Webdesign blijven 1 maand geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door Visueel Webdesign.
3.
Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Visueel Webdesign zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullend of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
4.
De opdrachtgever erkent onderling e-mail als wettelijk, geldig bewijsmiddel.
5.
Offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten.

4. Aanvang van de overeenkomst

1.
Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat Visueel Webdesign het door opdrachtgever ondertekende offerte/contract formulier ontvangen heeft.
2.
Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
3.
Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk geschieden.

5. Uitvoering van de overeenkomst

1.
Visueel Webdesign zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2.
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Visueel Webdesign het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3.
De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Visueel Webdesign aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Visueel Webdesign zijn verstrekt, heeft Visueel Webdesign het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
4.
Visueel Webdesign is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Visueel Webdesign is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Visueel Webdesign kenbaar behoorde te zijn.
5.
Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Visueel Webdesign de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6.
Opdrachtgever vrijwaart Visueel Webdesign voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

6. Hosting en aanverwante diensten

1.
Indien de dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende opslag en/ of doorgifte van door opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden, zoals in geval van webhosting- of e-maildiensten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
2.
Opdrachtgever zal geen informatie publiceren of aanbieden via (de servers van) Visueel Webdesign die in strijd is met Nederlands recht. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haatzaaiend of discriminerend is, informatie die kinderpornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt of een vorm van stalking oplevert, evenals hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op websites van derden waar dan ook ter wereld (zelfs wanneer de informatie in de betreffende jurisdictie legaal zou zijn).
3.
Visueel Webdesign hanteert een klachtenprocedure waarmee derden (hierna: melders) een klacht kunnen indienen dat naar hun mening sprake is van een dergelijke strijd. Als een klacht naar het oordeel van Visueel Webdesign is gerechtvaardigd, is Visueel Webdesign gerechtigd het materiaal te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Tevens is Visueel Webdesign in dat geval gerechtigd persoonsgegevens van opdrachtgever te verstrekken aan een melder of aan de bevoegde instanties. Visueel Webdesign zal de opdrachtgever informeren over het verloop van deze procedure.
4.
Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, is Visueel Webdesign gerechtigd hiervan aangifte te doen. Visueel Webdesign kan hierbij alle relevante informatie over opdrachtgever en de informatie overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties Visueel Webdesign verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek.
5.
Bij herhaaldelijke (gegronde) klachten over de door opdrachtgever aangeboden informatie is Visueel Webdesign gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en/ of te beëindigen.
6.
Opdrachtgever vrijwaart Visueel Webdesign voor alle schade als gevolg van bovenstaande. Visueel Webdesign is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die opdrachtgever lijdt door een ingrijpen van Visueel Webdesign in het kader van de klachtprocedure, zelfs niet wanneer de klacht onterecht blijkt en de informatie niet in strijd is met Nederlands recht.
7.
Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is opdrachtgever verboden processen of programma's, al dan niet via de server, op te starten waarvan opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Visueel Webdesign, overige opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Visueel Webdesign zal opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.
8.
Opdrachtgever zal zich houden aan de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.
9.
Zonder toestemming van Visueel Webdesign is het opdrachtgever verboden de door Visueel Webdesign verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.
10.
Visueel Webdesign kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per maand die opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de dienst. Bij overschrijding van dit maximum is Visueel Webdesign bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra dataverkeer die daarvoor gelden. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is bereikt.
11.
Opdrachtgever verstrekt hierbij Visueel Webdesign een onbeperkte licentie om alle door opdrachtgever via de systemen van Visueel Webdesign verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door Visueel Webdesign geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de overeenkomst door Visueel Webdesign.
12.
Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van opdrachtgever.

7. Duur en Beëindiging

1.
Het Full Service Pakket kent een minimale looptijd van 24 maanden.
2.
Een hostingpakket kent een minimale looptijd van 12 maanden.
3.
Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk gewenst moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Bij opzegging gedurende het lopende jaar wordt geen restitutie verleend.
4.
Visueel Webdesign heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Visueel Webdesign overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.
5.
Visueel Webdesign heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijk e tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft als dan geen recht op enige schadevergoeding en of restitutie.
6.
Visueel Webdesign heeft het recht de overeenkomst (en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat opdrachtgever intolerante, haatzaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische teksten, afbeeldingen, banners of hyperlinks naar websites met intolerante, haatzaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische inhoud, op/aan de website wil plaatsen/linken.

8. Levering en Leveringstijd.

1.
Visueel Webdesign gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten en deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee.
2.
Bij het ontwerpen van een nieuwe website maakt Visueel Webdesign eerst een test-website, en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, opmerkingen of aanmerkingen zo spoedig mogelijk door aan Visueel Webdesign .
3.
Mocht Visueel Webdesign onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan Visueel Webdesign alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Visueel Webdesign een termijn van minimaal 30 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.

9. Overmacht.

1.
Visueel Webdesign aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Visueel Webdesign als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
2.
In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Visueel Webdesign alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer onderling overleg tussen de opdrachtgever en Visueel Webdesign geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Visueel Webdesign tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.
3.
Visueel Webdesign is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hosting provider, domein naam registrant of anderen waarop Visueel Webdesign geen invloed kan uitoefenen.

10. Prijzen.

1.
Alle genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn in euro en exclusief BTW.
2.
Visueel Webdesign heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 1 maand voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

11. Betalingsvoorwaarden.

1.
Na ondertekening van de offerte krijgt de offerte de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst voor het bouw en van een website gesloten tussen de opdrachtgever en Visueel Webdesign en is de opdrachtgever betaling verplicht.
2.
De opdrachtgever dient Eur 319.-- van het totaalbedrag van de offerte als aanbetaling te voldoen. Aanbetaling dient plaatst te vinden binnen 14 dagen na ondertekening, op bankrekeningnummer: NL 84 INGB 0006 6887 92. o.v.v. "Aanbetaling", klantnummer en factuurnummer. Visueel Webdesign houdt zich het recht voor om pas met haar werkzaamheden te beginnen nadat de aanbetaling is ontvangen. De website kan op een tijdelijke plaats op internet staan totdat deze gereed is.
3.
De opdrachtgever dient na oplevering van de website het resterende verschuldigde bedrag te voldoen. Visueel Webdesign stuurt hier voor een factuur welke binnen 14 dagen dient te worden voldaan.
4.
Een maand na facturatie wordt de website als volledig beschouwd en wordt verder onderhoud en beheer aan de website uitgevoerd volgens het Full Service Pakket, mits overeengekomen.
5.
In genoemde gevallen behoudt Visueel Webdesign zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.
6.
Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke.
7.
Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering Visueel Webdesign hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.
8.
Indien Visueel Webdesign abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal Visueel Webdesign het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.

12. Contractduur.

1.
Contractduur van het Full Service Pakket begint met 24 maanden, daarna 12 maanden. Betaling dienen altijd jaarlijks per vooruitbetaling te worden voldaan. Contractduur kan niet gewijzigd worden en er wordt geen restitutie verleend.
2.
Contractduur van een hostingpakket is 12 maanden, betaling dienen altijd jaarlijks per vooruitbetaling te worden voldaan. Contractduur kan niet gewijzigd worden en er wordt geen restitutie verleend.

13. Copyright.

1.
Al het door Visueel Webdesign vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Visueel Webdesign niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is. Onderhoud door derden van door Visueel Webdesign gemaakte websites is slechts toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming door Visueel Webdesign.
2.
Het eigendom van door Visueel Webdesign verstrekte ideeën, concepten of (proef)-ontwerpen blijft volledig eigendom van Visueel Webdesign, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Visueel Webdesign hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Visueel Webdesign gerechtigd hiervoor € 650.-- ex btw vergoeding in rekening te brengen.
3.
Visueel Webdesign behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

14. Aansprakelijkheid.

1.
Voor zover Visueel Webdesign bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Visueel Webdesign weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Visueel Webdesign op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Visueel Webdesign het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Visueel Webdesign .
2.
In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Visueel Webdesign slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Visueel Webdesign voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
3.
De opdrachtgever vrijwaart Visueel Webdesign voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten van Visueel Webdesign .
4.
Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de in formatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Visueel Webdesign kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijk en of geheime informatie. Visueel Webdesign is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
5.
Visueel Webdesign is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.
6.
De inhoud van de gegevensverspreiding en –publicatie blijft in alle gevallen de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Visueel Webdesign wordt niet geacht deze te beperken of erop toe te zien, noch kan Visueel Webdesign aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de eigen publicatie. Alle nodige auteursrechten, vergoedingen, onkosten of boetes zijn ten laste van de opdrachtgever.

15. Overdracht van rechten en verplichtingen.

1.
Visueel Webdesign noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

16. Buitengebruikstelling.

1.
Visueel Webdesign heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Visueel Webdesign niet nakomt dan wel in strijd handelt met de afgesproken voorwaarden. Terug...

 

Aarzel niet en stap met ons de online wereld binnen. Laat ons met jou contact opnemen.

Neem contact met mij op